Tunnen, et kooliga seob võimalus anda edasi lasteaiaõpetaja eriala omandavatele inimestele neid oskusi ja teadmisi, mis aitavad õpetajat tema tulevases töös.

Oled meie kooli vilistlane ja kauaaegne õppejõud.

Tallinna Pedagoogilise Seminariga olen seotud juba õige pikka aega. 1973.a. peale keskkooli lõpetamist otsustasime pinginaabriga (nimekaim – Maire) tulla õppima Tallinna Pedagoogilisse Kooli lasteaiakasvatajaks. Sissesaamine toimus konkursi (4 inimest kohale) alusel, vaja oli sooritada eksamid (kirjand, ajalugu, musikaalsuse katse ja vestlus vastuvõtukomisjoni ees).

Õppimine oli pingeline, eriala huvitav, õpetajateks oma ala entusiastidest professionaalid. Tugevaks kujunes emotsionaalne side tänu koolielule väljaspool õppetunde: laulmine naiskooris ja laulupeol käimine; sügiseti koos kursusekaaslastega šefluskolhoosis Mahtra mail kartuleid võtmas; osalemine mitmetel konkurssidel, isetegevusülevaatustel; kooliraadiole lugude kirjutamine ja toimetamine. Kahe õppimise aasta jooksul muutus kool ja õpetajad nii omaseks, et lahkumine tundus mõeldamatuna. Kuid, „igal linnul oma lend“ nagu ütleb vanarahvatarkus. Läksime meiegi kõik tööle lasteaiakasvatajatena üle vabariigi.

Teine tulemine Tallinna Pedagoogilisse Kooli toimus 1979.a. 1.septembril. Toonane direktor Valter Reiljan kutsus mind tagasi õpetajaks ja kantseleisse sekretäriks. Tulin rõõmuga tagasi armsasse koolimajja nüüd siis juba endiste õpetajate hulka kolleegiks. Head inimesed tegid kohanemise kergeks.Nüüdseks olen koolis koolielu keskel olnud üle kolmekümne aasta.

Tunnen, et kooliga seob võimalus anda edasi lasteaiaõpetaja eriala omandavatele inimestele neid oskusi ja teadmisi, mis aitavad õpetajat tema tulevases töös. Olen üks lüli järjepidevuse ahelas, annan edasi oma õpetajate ajaproovile vastupidanud kogemusi ja teadmisi, vormindades neid kaasaegsemaks.

Kuidas iseloomustad tänast üliõpilast lasteaiaõpetajaks õppijat?

Tänane üliõpilane on avatud, valdavalt enesekindel, omab sageli selget nägemust enda tulevasest tööst ja karjäärist. Õppeprotsessis töökas, vastutustundlik, kokkuleppeid arvestav. Eesmärgile pürgimine vajab õpingute ajal otsuste tegemisi, mis kahjustavad õppimisele pühendumist.  Nii on sageli  üliõpilane sunnitud õppimise kõrvalt töötama ja see võib kaasa tuua õppejõuga kontakttundidest puudumise, õppeainete vaheliste nõrkade seoste tekkimise ja tervikpildi hägustumise.Vaatamata mõningatele raskustele on rõõm praktika juhendamise käigus saadud rühmaõpetajate poolt antud tagasiside ja hinnang meie üliõpilastele ülikõrge.

Kuidas hindad TPS-i  õpetaja hariduse kvaliteeti lasteaia direktori seisukohalt?

Tõepoolest, tänu pikale õpetaja staažile Tallinna Pedagoogilises Seminaris olen teadlik lasteaiaõpetaja õppekava ja ainekavade mahtudest ja sisust. Lasteaia direktorina tean, millistes valdkondades on meie lõpetajad väga tublid ja kus on vaja noorel õpetajal tuge ja seda mitte tagasihoidlikust ettevalmistusest vaid pigem vähesest elukogemusest. Meie Seminari ettevalmistusega noor õpetaja on loov, aktiivne, valmis igapäeva tööks. Soovib ennast erialaliselt täiendada, teeb meeleldi koostööd  kolleegidega.

Juhatajatega suheldes on sageli kuulda väga positiivset hinnangut meie lõpetajate kohta ja vabadele ametikohtadele oodatakse kandideerima just meie õppeasutuse diplomiga õpetajaid. Oluline on meie lõpetanute kutsekindlus. Külastades erinevaid koolieelseid lasteasutusi on kohtumisrõõm meie vilistlastega suur ja südantsoojendav.

Soovin, et nii jätkuks igavesti.