Laste tundeelu kujundamine lasteaias

Autor. Helve Vetik, TPS vilistlane Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava märgib ühe olulise osana lapse arengu hindamisel üldoskusi, kus tuleb välja, kui laiaulatuslik ja erivaldkondi ning tegevusliike haarav on tundekasvatus. Enam tähelepanu tuleb pöörata lapse sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste arendamisele st emotsioonide tajumisele ja väljendamisele, eneseteadvusele ja mina arengule, koostöö- ja prosotsiaalsetele oskustele ning reeglite järgimisele. Uue Read more about Laste tundeelu kujundamine lasteaias[…]

6 – 7aastaste laste seksuaalne areng ning selle toetamine kodus ja lasteaias

Autor: Triin Rass, TPS vilistlane  Seksuaalsus on inimese sisemine omadus, mida kantakse endas sünnihetkest alates. Laps on seega juba vastsündinuna valmis nautima kõike, mida aistingud talle pakuvad. Seksuaalsuse kaudu püüdleb laps, sarnaselt täiskasvanule, eelkõige turvalise koosolemise poole. Suurt mõju lapse seksuaalsele küpsemisele avaldavad täiskasvanud lapse ümber, kelle suunamine kujundab lapse hoiakuid igas eluvaldkonnas, ka seksuaalsuses. Read more about 6 – 7aastaste laste seksuaalne areng ning selle toetamine kodus ja lasteaias[…]

Koolivalmiduse kujunemisest

Autor: Kaire Kollom, MA TPS lektor  Igal kevadel jätavad lasteaedadega hüvasti, et alustada sügisel kooliteed, tuhanded lapsed. Lasteaia-aastate jooksul püüavad lasteaiaõpetajad anda endast parima, et laste koolitee algaks valutult ning jätkuks edukalt. Laste koolivalmidus kujuneb tihedas koostöös koduga. Sageli küsivad lapsevanemad juba last sõimerühma tuues, et millal te tähti ja numbreid õppima hakkate. Igal asjal Read more about Koolivalmiduse kujunemisest[…]

Lastevanemate teadmised lapse koolivalmidusest

Autor: Aire Aaspalu, TPS vilistlane Eesti Vabariigi haridusseadus nimetab alushariduse omandamise põhikohana kodu ja selle eest vastutavatena lapsevanemaid. Koolieelses eas omandatud alusharidus loob eeldused lapse edukaks edasijõudmiseks koolis. Autor kaitses 2010. aastal TPS-is oma lõputöö, kus võttis  uurimuse aluseks Ameerika psühholoogi Urie Bronfenbrenneri bioökoloogilise arenguteooria, milles kodukeskkond omab lapse arengule esimest ja olulisemat tähtsus, seda Read more about Lastevanemate teadmised lapse koolivalmidusest[…]

Veelkord viisakusest

Autor:Terje Ednaševsky, TPS vilistlane Tänapäeva ühiskonnas on esiplaanile tõusnud materiaalsed väärtused, mis asetavad tihti isiklikud eesmärgid ja heaolu ettepoole eetikast, kombekusest ja armastusest. Laste kasvatamisel on prioriteediks tõusnud lapse edukus, tema mitmekülgne vaimsete ja füüsiliste võimete arendamine, seega akadeemilised teadmised. Tänapäeva ühiskonnas on esiplaanile tõusnud materiaalsed väärtused, mis asetavad tihti isiklikud eesmärgid ja heaolu ettepoole Read more about Veelkord viisakusest[…]