Õppealajuhataja roll ja tööülesanded koolieelses lasteasutuses

Autor: Marilin Johanson Tallinna Ülikooli hariduse juhtimise magistrant Marilin Johanson uuris 2017. aastal oma magistritöös õppealajuhataja tööülesandeid ja rolli koolieelses lasteasutuses. Mitmed uuringud on näidanud, et direktoritel on raskusi muude kohustuste kõrvalt pedagoogilise tegevuse eesmärgipärase ja süvendatud juhtimisega (Hujala, Waniganayake & Rodd, 2013; Moen & Granrusten, 2014; Pettai, 2011;  Palusoo, 2016). Õppe- ja kasvatustegevuse juhtimisel Read more about Õppealajuhataja roll ja tööülesanded koolieelses lasteasutuses[…]

Direktorite arvamused personali kaasamisest juhtimisse ja meeskonnatööst koolieelses lasteasutuses

Autorid: Triin Paur, MA, Silvi Suur, PhD Tallinna Ülikooli alushariduse magistrant Triin Paur uuris 2017. aastal oma magistritöös personali kaasamist ja meeskonnatööd koolieelsetes lasteasutustes. Uurimistöö probleem tulenes olukorrast, kus Koolieelse lasteasutuse seadusest (1999) tulenevalt on direktori ülesanne juhtida koolieelset lasteasutust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga, kuid läbi viidud uuringutest on selgunud, et koolieelse lasteasutuse personal Read more about Direktorite arvamused personali kaasamisest juhtimisse ja meeskonnatööst koolieelses lasteasutuses[…]

Koolieelse lasteasutuse direktorite arvamused õpetajate professionaalse arengu toetamisest.

Autorid: Jelizaveta Lauri MA, Silvi Suur PhD Tallinna Ülikooli alushariduse magistrant Jelizaveta Lauri uuris oma magistritöö raames koolieelse lasteasutuse direktorite arvamusi õpetajate professionaalse arengu toetamise kohta. Õpetajate professionaalne areng on osa õpetajate kompetentsusnõuetest ja on vajalik alushariduse kvaliteedi tagamiseks (Euroopa Komisjon, 2014, 9.; OECD, 2016, 2.; Õpetaja koolituse raamnõuded, 2000, § 16-17.) Ühtlasi on oluline Read more about Koolieelse lasteasutuse direktorite arvamused õpetajate professionaalse arengu toetamisest.[…]

Tallinna vene õppekeelega koolieelse lasteasutuse õpetajate valmisolek töötada keelekümblusõpetajana

Autor: Siret Kiis Juhendaja: professor Aino Ugaste Teisest rahvusest inimeste lõimumine Eesti ühiskonda on vajalik ja seoses sellega on eesti keele õpetamine muukeelsele elanikkonnale pidevalt aktuaalne (Kultuuriministeerium, s.a.). Aastal 2007 alustati vene õppekeelega üldhariduskoolides üleminekut eesti keelsele aineõppele. Uuringu “Kakskeelne õpe vene õppekeelega koolis” (Metslang, Kibar, Kitsing, Koržel, Krall & Zabrodskaja, 2013) andmetel on aga Read more about Tallinna vene õppekeelega koolieelse lasteasutuse õpetajate valmisolek töötada keelekümblusõpetajana[…]

Lasteaiaõpetajate ja lapsevanemate arvamused hariduslikest äppidest

Autor: Kertu Saare, Tallinna Ülikooli alushariduse pedagoogi bakalaureuseõppe üliõpilane Juhendaja: Elyna Nevski MSc, TLÜ haridustehnoloogia lektor Tallinna Ülikooli alushariduse bakalaureuse tudeng Kertu Saare uuris 2017. aastal oma bakalaureusetöö uuringu raames lasteaiaõpetajate ja lapsevanemate arvamusi hariduslikest äppidest. Uurimus lähtus probleemist, et tänapäeval on tehnoloogia üsna tavaline osa lapse elust (Plowman & McPake, 2013) ning koolieelse lapse põhitegevus Read more about Lasteaiaõpetajate ja lapsevanemate arvamused hariduslikest äppidest[…]

Algajate õpetajate kogemused üleminekul ülikoolist erialasele tööle

Autorid: Kristel Kiisk, alushariduse magistrant; Tiia Õun, eelkoolipedagoogika dotsent Tallinna Ülikooli alushariduse magistrant Kristel Kiisk uuris 2017. aastal oma magistritöö uuringu raames koolieelses lasteasutuses töötavate algajate õpetajate hinnanguid enda professionaalset arengule üleminekule ülikoolist erialasele tööle. Uurimuse taustaks oli probleem, et üheltpoolt algajad õpetajad on omandanud professionaalse valmisoleku ja toimetuleku koolieelses lasteasutuses erialaseks tööks, kuid uuringud näitavad, et Read more about Algajate õpetajate kogemused üleminekul ülikoolist erialasele tööle[…]

5-6 aastaste laste kehaline võimekus ja õpetajate arusaamad kehalisest aktiivsusest

Autorid: Marju Võrno ja Maarika Veigel; MSc Tallinna Ülikooli alushariduse valdkonna magistrant Marju Võrno uuris oma magistritöös laste kehalist võimekust. Uurimuse probleemiks oli vastuolu, kus Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava (2008) üldeesmärgi üheks osaks on toetada lapse kehalist arengut ja aktiivsust ning arusaama tervise hoidmise tähtsusest; lisaks on oluline arvestada igapäevaselt „Liikumise“ valdkonna lõimimist õppe- ja kasvatustegevuse Read more about 5-6 aastaste laste kehaline võimekus ja õpetajate arusaamad kehalisest aktiivsusest[…]

Koolieelse lasteasutuse personali rahulolu ühe õpetaja töökorraldusliku mudeliga

Annika Udumets, Tallinna Ülikooli alushariduse pedagoogi bakalaureuseõppe üliõpilane Tiia Õun, Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi dotsent Koolieelse lasteasutuse personali töökorralduse küsimused on nii rahvusvaheliselt kui ka Eestis aktuaalsed, iga riik püüab leida parimad võimalused, millise töökorraldusega tagada laste maksimaalne areng, turvalisus ja heaolu. Euroopa Komisjoni alushariduse ja lapsehoiu kvaliteediraamistikus (2014) on rõhutatud, et igal lapsel on Read more about Koolieelse lasteasutuse personali rahulolu ühe õpetaja töökorraldusliku mudeliga[…]