Autor: Maaja Mänd, TPS alushariduse ja täiendusõppe osakonna vanemmetoodik

Tallinna Pedagoogiline Seminar rakenduskõrgkoolina on saanud oma õpetajakoolitusse erinevalt ülikoolidest kavandada suuremamahulist praktikat.

TPS koolieelse lasteasutuse õpetajaks õppija sooritab oma õpingute jooksul 7 erinevat praktikat, kokku 35 ainepunkti ulatuses.

Pedagoogilise praktika jooksul õpib üliõpilane realiseerima ja korrigeerima õpitut, õppides juurde saadud kogemustest töökeskkonnas. Praktilise tegevuse läbi kujunevad tulevase õpetaja oskused ametialaseks toimetulekuks ning üliõpilane õpib reflekteerima oma praktilise tegevuse tulemusi.

Lähtuvalt Eesti õpetajahariduse strateegiast 2009-2013 on praktika hajutatud kogu õpingute perioodi peale ning praktika juhendajad suunavad üliõpilasi töökeskkonnas tegevuse harjutamisel looma seoseid teoreetiliste lähtekohtadega.

Samuti seostavad pedagoogiliste ainete ja didaktikaainete õppejõud teoreetilisi teadmisi praktiliste ülesannetega lasteaia keskkonnas, arendades nii vaatluspraktika sisu kui vormi.

Vaatluspraktikad toimuvad lasteaedades ja lastesõimedes, põhikooli I klassis, erivajadusega lastele mõeldud lasteasutustes ning alternatiivseid metoodikaid kasutatavates lasteaedades. Pideval praktikal on üliõpilane lasteaedades ja lasteasõimedes. III kursuse praktika sooritavad enamus üliõpilasi oma tulevases töökohas, mis annab neile võimaluse töökollektiivi sisse elada, harjuda töökorraldusega ning teha koostööd ja olla juhendatud tulevaste kolleegide poolt. 

Kokkuvõte sõimepraktikast