Tea ja Toimeta väljaanded on ilmunud alates 1990. aastast Tallinna Pedagoogilise Seminari alushariduse ja täiendusõppe osakonna eestvedamisel. Peale Tallinna Pedagoogilise Seminari liitumist Tallinna Ülikooliga tegeleb Tea ja Toimeta kogumike väljaannetega Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut. Käesolev Tea ja Toimeta väljaanne on 42. kogumik, mis on ilmunud eesmärgiga toetada lasteaiaõpetajaid lapse arengu kujundamisel, õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel, tutvustada õpetajatele oma praktilisi kogemusi ja pakkuda nõuandeid lapsevanematele.

Kogumikus on Berit Silvija Kondratjev esitanud praktilise materjali 24 mängust laste üldoskuste kujunemise toetamiseks. Kaasajal rõhutatakse kvaliteetse alushariduse kättesaadavust ja võrdsete võimaluste loomist lasteaias kõikidele lastele. Koostatud mängud pakuvad lastele võimalust aktiivseteks tegevusteks ja toetavad laste üldoskuste kujunemist. Autor on materjali koostamisel tuginenud Koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale. Olulise põhimõttena on autor lähtunud ka õpetajapoolset soosteretüüpide teadvustamisest, mis aitab tagada lastele võrdseid võimalusi mängude läbiviimisel.