Autor: Kadi Seeme TPS III kursuse üliõpilane

On arvamusi, et lasteaias laps ainult mängib ja õppimist ei toimu, kuid tegelikult just läbi mängu suudab eelkooliealine laps õppida rohkem kui mingil muul meetodil ning sellepärast võimegi lasteaia kontekstis rääkida mängulisest õpikeskkonnast.

Foto:/flickr/

Lasteaias käiv laps veedab enamus päeva lasteaia keskkonnas koos rühmaõpetajaga, mistõttu lasub õpetajal tähtis roll õpikeskkonna loomisel.

Ettekanne põhineb 2011. a kevadel valminud seminaritööl, kus otsisin vastuseid järgmistele küsimustele:

-miks on mänguline õpikeskkond oluline;

-mil viisil mõjutab see lapse arengut 

-kuidas saab õpetaja vastavat keskkonda luua.;

-milline roll on õpetajal mängulise õpikeskkonna loojana.

Teema valikut ajendas ka soov rõhutada mängu olulisust lasteaias. 

Eesmärk oli välja selgitada mängulise õpikeskkonna tähtsus eelkooliealise lapse arengus ning õpetaja roll selle keskkonna loomisel.

Mäng on eelkooliealise lapse üks põhilisemaid arendajaid. Läbi aktiivse mängu õpib laps ümbritsevat maailma avastama, uurima ja saab selle kohta järjest rohkem teavet. Mäng aitab lastel mõista, milleks nad on suutelised. Laste arengut mõjutab mängu keskkond, kas ta mängib üksi või kaaslastega. Laste mängu ja õppimise vahel valitseb tihe seos.

Lasteaias õpivad lapsed eelkõige läbi mängu, mis muudab tähtsaks ka selle, et õpikeskkond oleks mänguline. Õpikeskkond on koht, mis suunab neid õppima ja on asjakohane lapse arendamiseks ning iseloomustab õppimist. Õpikeskkonna moodustavad nii sise- kui väliskeskkond ning meid ümbritsevad inimesed ja esemed. Mänguline õpikeskkond võimaldab lapsel areneda mitmekülgselt nii intellektuaalselt, füüsiliselt, sotsiaalselt kui ka loominguliselt ning muudab õppeprotsessi põnevamaks.

Õpetaja roll mängulise õpikeskkonna loomisel on arvestada laste individuaalsuse ja õppevõimega ning sellest tulenevalt luua erinevaid võimalusi nii rühmaruumis kui ka õuekeskkonnas. Tähtis on, et õpetaja pakuks lastele keskkonda, mis suunab lapse uudishimu, huvi ja õpimotivatsiooni.

Artikkel on lühikokkuvõte konverentsil Tark ja loov lasteaiaõpetaja (06.10.2011) esitletust. Vaata esitlust.