Sellelt leheküljelt leiab nii lasteaiaõpetaja  kui  õpetajaks õppija  soovitusi, kuidas toetada lapse tervikliku ja positiivse minapildi, ümbritseva keskkonna mõistmise, eetilise käitumise, esmaste tööharjumuste, tervise tähtsustamise ja kehalise aktiivsuse kujunemist.


LAPS JA LASTEAED

laps-lasteaed
Foto:/flickr/

Laps on oma loomult sotsiaalne, mängiv, uudishimulik ja aktiivne.

Sellelt leheküljelt leiab nii lasteaiaõpetaja  kui  õpetajaks õppija  soovitusi, kuidas toetada lapse arengut, individuaalsust, isiksust, tema oskusi, kordumatuid vajadusi ja huviobjekte koolieelses eas.

Leheküljel käsitletavad teemad hõlmavad peamisi valdkondi koolieelse lasteasutuse tegevuses, mis toetavad lapse tervikliku ja positiivse minapildi, ümbritseva keskkonna mõistmise, eetilise käitumise, esmaste tööharjumuste, tervise tähtsustamise ja kehalise aktiivsuse kujunemist.

Erialaleht tervikuna toetab lapsest lähtuvat õpikäsitust, kus laps on õppe- ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja, õpetaja aga lapse arengut toetava keskkonna looja. Mängu ja õppimist vaadeldakse kui seotud tegevusi ja mängu käsitletakse kui olulist õppimise protsessi osa.