Tea ja Toimeta väljaanded on ilmunud alates 1990. aastast Tallinna Pedagoogilise Seminari alushariduse ja täiendusõppe osakonna eestvedamisel. Peale Tallinna Pedagoogilise Seminari liitumist Tallinna Ülikooliga tegeleb Tea ja Toimeta kogumike väljaannetega Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut.

TEA JA TOIMETA NR 45
MÄNGULISI TEGEVUSI ERIVAJADUDUSTEGA LASTE ARENGU TOETAMISEKS
Autor: Lii Lilleoja (2019)

Kas teate, et enne liitmist ja lahutamist peaks laps mõistma suuruste, hulkade, arvude, värvuste ja ruumisuhete mõisteid? Kas teate, et enne tähtedest sõnade kokku lugemist peaks lapsel arendama nägemis- ja kuulmistaju, suuna- ja ruumitaju, töömälu? Kas teate, et lapse koolivalmiduse kujundamiseks võiks töölehtede täitmise asemel läbi viia lõimitud tegevusi? Kas teate, et käitumisraskuste ületamiseks võiks kasutada oskuste õppe meetodit?
Käesoleva kogumiku eesmärk ongi pakkuda nii erivajadustega laste õpetajatele kui ka nende vanematele mõtteid ja soovitusi, kuidas laste arengut mänguliselt toetada. Kogumikus on paljude mängude kirjeldusi, mida saab koos lastega nii kodus kui ka lasteaias mängida. Mänge on nii kõne- kui ka matemaatiliste oskuste arendamiseks. Sotsiaalsete oskuste arendamiseks on tutvustatud oskuste õppe meetodit, mis pakub toredaid mängulisi võtteid käitumisprobleemide ületamiseks. See meetod, mis põhineb positiivsel viisil uute oskuste õppimisel, on suurepärane vahend lasteaia ja kodu koostöö arendamiseks.

Kogumik kannab sõnumit mängude ülisuurest arendavast potentsiaalist. Mängud võimaldavad arendada lastel eri oskusi ja võimeid − mängides arenevad lapse tajud ja tähelepanu, kõne, mõtlemine ja suhtlemisoskus. Põnevaid ja arengutasemele vastavaid mänge mängides tõuseb laste motivatsioon. Koos kaaslastega mängides arenevad sotsiaalsed oskused.

Artiklite autorid on praktiseerivad eripedagoogid ja logopeedid. Enamik neist omab suurt töökogemust erivajadustega lastega ning on oma töös kogenud, kui väärtuslik õppevahend on mäng.
Kogumikus käsitletud põhimõtted ja mängud sobivad kindlasti ka erinevas vanuses eakohase arenguga lastele, seega võiks antud kogumik olla heaks abimaterjaliks kõikidele õpetajatele ja lapsevanematele.


TEA JA TOIMETA NR 44
LIIKLUSKASVATUS
Autor: Kai Kuuspalu (2018)

Käesolev Tea ja Toimeta väljaanne on 44. kogumik, mis on ilmunud eesmärgiga toetada lasteaiaõpetajaid lapse arengu 
kujundamisel ning õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel  lasteaias, tutvustada õpetajate praktilisi kogemusi ja pakkuda 
nõuandeid lapsevanematele.

Kogumik annab ülevaate, millised on teoreetilised alused ja praktilised võimalused, et eelkooliealistest lastest kujundada üksteisega arvestavaid liiklejaid, kellel on ohutu liiklemise harjumused, oskus tajuda liikluskeskkonda ning teadmised ja oskused, mis toetavad nende endi ja teiste liiklejate 
toimetulekut ning ohutust mitmesugustes liiklusolukordades. 

Esimeses osas on esitatud ülevaade liikluskasvatuse lähtealustest ja läbiviimise võimalustest koolieelses eas lastega. Õpetajatele tutvustatakse ka võimalusi ja materjale liiklusteemade lõimimiseks igapäevastesse õppe- ja kasvatustegevustesse. 

Teises osas on esitatud ülevaade, mis iseloomustab eelkooliealist last liiklejana, materjal annab mitmesugust infot ka vanemate juhendamiseks. Kolmas osa koosneb praktikute näidetest, kuidas on liikluskasvatuse 
tegevusi lasteaedades rakendatud ja mida valdkonna üliõpilastöödes uuritud.


TEA JA TOIMETA NR 43
PUITMATERJALI KASUTAMINE ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSTES 5-7 AASTASTE LASTEGA
Autor: Kristiina Jurken (2018)

Käesolev Tea ja Toimeta kogumik on 43. väljaanne sarjast, mille eesmärk on toetada lasteaiaõpetajaid lapse arengu kujundamisel ning õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel, tutvustada õpetajatele oma praktilisi kogemusi ja pakkuda nõuandeid lapsevanematele. Kristiina Jurken on esitanud ülevaate puitmaterjali kasutamise võimalustest õppe- ja kasvatustegevustes 5–7aastaste lastega.

Puitmaterjali kasutamine lasteaia lõimitud tegevustes toetab laste loovust, pakub lastele võimaluse meisterdamiseks ning toetab tööharjumuste kujunemist. Lastele saavad selgeks tööriistade nimetused ja õiged töövõtted. Tööprotsess pakub eduelamust. Kindlasti on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuses omaette väärtuseks puidu kui loodusliku materjali kasutamine.

Puidutööd on valitud põhimõttel, et 5–7aastased lapsed saaksid nendega hakkama. Töid saab muuta lapse vanust ja võimeid arvestades kas lihtsamaks või keerulisemaks. Täiskasvanu ülesanne on pakkuda lastele sobivat turvalist keskkonda ja töövahendeid, panna paika reeglid, aidata tööd kavandada ja innustada lapsi meisterdamisel.


TEA JA TOIMETA NR 42.
24 ÜLDOSKUSTE MÄNGU 5-7AASTASTELE LASTELE

Autor: Berit Silvia Kondratjev (2017)

Käesolev Tea ja Toimeta väljaanne on 42. kogumik, mis on ilmunud eesmärgiga toetada lasteaiaõpetajaid lapse arengu kujundamisel, õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisel, tutvustada õpetajatele oma praktilisi kogemusi ja pakkuda nõuandeid lapsevanematele.

Kogumikus on Berit Silvija Kondratjev esitanud praktilise materjali 24 mängust laste üldoskuste kujunemise toetamiseks. Kaasajal rõhutatakse kvaliteetse alushariduse kättesaadavust ja võrdsete võimaluste loomist lasteaias kõikidele lastele. Koostatud mängud pakuvad lastele võimalust aktiivseteks tegevusteks ja toetavad laste üldoskuste kujunemist.

Autor on materjali koostamisel tuginenud Koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale. Olulise põhimõttena on autor lähtunud ka õpetajapoolset soosteretüüpide teadvustamisest, mis aitab tagada lastele võrdseid võimalusi mängude läbiviimisel.


Esimene Tea ja Toimeta ilmus 1990.a. ja alates 1992. aastast ilmub Tea ja Toimeta Tallinna Pedagoogilise Seminari alushariduse ja täiendusõppe osakonna väljaandena.


Tea ja Toimeta on kujunenud alushariduse teemasid käsitlevaks ja praktilist metoodilist nõu andvaks ajakirjaks. Tea ja Toimeta koostajad, kelleks on TPSi alushariduse ja täiendusõppe oskonna õppejõud ja metoodikud, on seadnud oma eesmärgiks:

mang lapsest

 • Teavitada lasteaiaõpetajaid uuematest suundadest ja meetoditest õppe- ja kasvatustegevuses
 • Anda võimalus tutvustada õpetajatel-uurijatel oma töö tulemusi
 • Tutvustada huvitavaid ja kasulikke praktikute kogemusi
 • Anda ülevaade erinevate teemade kohta ilmunud kirjandusest
 • Pakkuda nõuandeid lapsevanematele

 

 


 Saarso, G.-A. 2013. Aastaaegade võlu meisterdamisel.Atlex (Tea ja Toimeta nr 41)

Tasakaalustatud kunstiharidus tähendab seda, et leitakse tasakaal ühelt poolt lapse eeldatavate ealiste oskuste, loovuse ja huvide ning teisalt tema iseseisva tegutsemise vahel.

Tänapäeval on lastetoad enamasti täis tööstuslikult toodetud mänguasju. Paljud neist arendavad lapse ealisi oskusi, kuid iseseisva kogemuse ja tunnetuse saamiseks on vaja, et laps puutuks kokku ka loodusliku, veel töötlemata ja kujundamata keskkonnaga. Käte vahelt välja libisev peen liiv, pehme kohev lumi ja plärtsuv pori läidavad kujutlusvõime – lapsed õpivad mõtlema enda kogemuse kaudu.

Kui lapse käsi on tegevuses, siis on ta õnnelik.
Laps voolib, joonistab ja liimib, järelikult mõtleb.
Mäng on lapse elu
Igas lapses on õnnelik loooja
Looduse loomulikud tagajärjed õpetavad


Järva,I. 2012.Meie mitmekultuuriline lasteaed. Atlex (Tea ja Toimeta 40)

 • Tuuling, L. Mitmekultuurilisuse mõiste ja olemus
 • Lunjova,N.,Maiberg,L. Mitmekultuuriline lasteaed
 • Kübarsepp,L. Mäng ja mänguliste võtete rakendamine teise keele omandamisel
 • Rätsep, J. Laste varase võõrkeeleõppe toetamine muusikaliste tegevuste kaudu
 • Järva, I. Mängulised tegevused mitmekultuurilises keskkonnas laste omavahelise suhtluse toetajatena
 • Lunjova, N., Maiberg, L. Mardi- ja kadripäev lasteaias

Sooserv,G.2010.Loodusvaatlused. Tallinn:Tea Kirjastus (Tea ja Toimeta 39)

 • Raadik, S. Õuesõpe-eluliselt oluline õppimisviis
 • Sarap, A. Lapsest lähtuvad integreeritud tegevused
 • Kukk, R. Õpperaja koostamine
 • Pokk, U. Vahetu loodusvaatlus
 • Tärn, S. Tallinna kesklinna lasteaedade õuealad

Almann, S. 2010. Lasteaeda rõõmuga. Tallinn: Ilo (Tea ja toimeta nr 38)

 • Almann, S. Lasteaeda rõõmuga
 • Eichelmann, H. Kokkuvõttev analüüs Tallinna Pedagoogilise Seminari laste kohanemist lasteaias käsitletavatest diplomitöödest
 • Roht, S. Lapse ettevalmistus lasteaeda tulekuks
 • Aus T.-T. Väikelapse kohanemine lasteaias Pärnu lasteaedade näitel

Tulvi,E. 2010. Meie lapse käitumine.Tallinn: Ilo (Tea ja toimeta nr 37)

 • Tulvi, E. Head kombed kujunevad lapsepõlves
 • Tubalkain, E. Reeglid ja piirid koduses kasvatuses
 • Männamets-Tõll, E. Astrid Lindgreni loomingu osa lapse väärtushinnangute kujunemisel
 • Puidet, T., Koppel, K. Mängulised tegevused eetilise kasvatuse osana
 • Kottise, Ü., Mägi, M. Väärtushinnangute kujundamine tundekasvatuse kaudu

Sooserv, G. 2009. Rühmatöö meetod lasteaias. Tallinn: Ilo (Tea ja toimete nr 36)

 • Kroon, K. 5-6 aastaste laste suhtlemisoskuste arendamine rühmatöö kaudu
 • Aadma, M. Kriitilise mõtlemise arendamine rühmatöö kaudu
 • Selleke, A. Rühmatöö kui laste ühise arengulise tegevuse võimalus

Mänd, M. 2008. Mängides õpime ja õpetame. Tallinn: Ilo (Tea ja toimeta 35)

 • Kuusmann, M. Mänge lugema ja kirjutamise õpetamisel
 • Kauk, T. Matemaatika ja mäng
 • Perv, Ü. Mängud ja mängulised tegevused looduses
 • Raun, M. Sõrme- ja laulumängud

Kloren, A. 2008. Koolivalmidus. Tallinn: Ilo (Tea ja toimeta 34)

 • Vahesalu A. Mis on koolivalmidus?
 • Mehide, L. Lugemishuvi äratamine koolieelses eas
 • Liiv, K., Papp, T. Kuidas aitab Jüri Gümnaasium last kooliks ette valmistada?
 • Kloren, A. Praktilisi töövõtteid lastega

Ivanova, K., Leppoja, L. 2007. Käelistest tegevustest lasteaias ja nende integreerimine teiste ainevaldkondadega. Tallinn: Ilo. (Tea ja toimeta 33)


Veskiväli, I. 2007. Soodne keskkond lapse igakülgseks arenguks. Tallinn: Ilo (Tea ja toimeta nr 32)

 • Neare, V. Varajane sekkumine
 • Veskiväli, I. Et linnupojukesel oleks oma pesakastis hea kasvada
 • Veskiväli, I. Tähtis, tähtsam, kõige tähtsam
 • Tammemäe, T. Kuidas lasteaiaõpetaja saaks olla ”natuke logopeed”?
 • Bogdanova, O. Erivajadusega lapse kõneliste oskuste toetamisest
 • Rohtmets, M. Erivajadusega lapse ja lapsevanema psüühilised probleemid
 • Juuse, I. Mõtteid ja noppeid tööks erivajadustega lastega erivajaduslike laste koolis

Vadi,E. 2006.Lasteaiaõpetaja uurijana. Tallinn: Ilo (Tea ja toimeta 31)

 • Tiimann, M. Lasteaiaõpetajate poolt kasutatavate kasvatusstiilide sõltuvus nende refleksioonioskusest
 • Pärnits, H. Lapsevanemate kasvatustaotluste seoseid nende haridustaseme ja majanduslike võimaluste vahel
 • Leisson, A. Uued lapsed ja uuenenud lapsepõlv
 • Leemet, H. Kooliküpsusmäng

Kongi, A. 2006. Liikluskasvatusest lasteaia igapäevatöös. Tallinn: Ilo (Tea ja toimeta 30)


Kons, A. 2005. Liikumisest. Tallinn:Ilo. (Tea ja toimeta 29)

 • Seppel, I. Liikumisest
 • Aasamets, A., Hiiet, K. Koolieelikute tugi-liikumisaparaadi seisund, täiskasvanute teadmised selle hindamisest ning arendamisest ja tugi- liikumisaparaadi seos laste liikumisaktiivsusega
 • Martin, A. Mõtisklusi liikumisest ja liikumisõpetaja osast lasteaias
 • Akenberg, L. Liikumisrõõm saab alguse lasteaiast
 • Mägi, K. 6-7 aastaste laste motoorika arengu hindamine

Kons, A. 2005. Kaasaegseid meetodeid lasteaia õppe- ja kasvatustöös. Tallinn: Ilo (Tea ja toimeta 28)

 • Kirsipuu, P. Lapse kõne arengu eeldused ja ohud
 • Norman, M. Loodushoid saab alguse varasest lapsepõlvest
 • Pähn, E. Lapse arengulugu kasvumapis
 • Kakk, A. Töökasvatuse väärtustamine kodus ja lasteaias
 • Mäesepp, H. Naer- oluline faktor laste tervisekasvatuses

Kons, A. 2004. Lugemisest, kirjutamisest, loovusest. Tallinn: Ilo. (Tea ja toimeta 27 )

 • Kuusmann, M. Mängulised tegevused lugemis- ja kirjutamisvalmiduse kujundamisel
 • Seero H.-M. Sõnamängud
 • Arike, A. Draamamängud abiks lugema-kirjutamaõppimisel
 • Tõnumaa, Ü. Kuidas toetada lapse loovuse avaldumist
 • Saare, E. Kirjutamisõppimise töövihikud 5-6 aastaste laste valikutes

Kons, A. 2004. Lastenäidendid.. Tallinn: Ilo. (Tea ja toimeta 26)

Rekkaro, A., Toom, T.

 • Väike Jõululugu
 • Jõululapsuke
 • Eputrilla ja Lahmadoora
 • Haldjad teevad metsapeo
 • Tupsi ja Nöpsi üllatus

Mänd, M. 2004. Kaasaegseid meetodeid lasteaia õppe- kasvatustöös. Tallinn: Ilo (Tea ja toimeta 25 )

 • Sooserv, G., Kaasik, E. Rühmatööst lasteaias
 • Soidra-Zujev, K., Tuula, R. Seikluskasvatus mänguna
 • Loorits, M. Dramatiseeringust
 • Vappu, J. Kunsti tutvustamine lastele

Mänd, M. 2003. Näiteid õppe- ja kasvatustöö kavandamisest. Tallinn :Ilo (Tea ja toimeta 24 )

 • Kalimulina, E. Päeva- ja nädalasõna
 • Pendla, T. Laste arengu analüüsimise kogemus Kõrveküla lasteaias
 • Kokemägi, K. Matemaatiliste elementide õpetamine teiste tegevuste kaudu
 • Laimets, H., Kuusmaa, M. Lauateater laste igapäevases elus kui loovuse ja väljendusoskuse arendaja
 • Kariste, H.-R. Loodusega tutvustamisest erinevates vanuserühmades
 • Post, P. Eritehnikate kasutamine lasteaia kunstiõpetuse tegevustes
 • Arula, H., Kivisild, K., Kauler, H. Teematervikule tuginevad tegevuskavad

Sihvart, A. 2003. Kasvumapp II. Tallinn: Ilo (Tea ja toimeta 23)

 • Reinap,L. Lapse arengu jälgimisest
 • Luuri, J. Kasvumapi koostamisest ja kasutamisest
 • Oll,T. Kasvumapitöö Kopli lasteaias
 • Koppel, Z., Lillemaa, R. Portfoolio kui lapse arengu hindamise abivahend
 • Pedak, A., Siht, P. Kasvumapp annab võimaluse
 • Pajumaa, R. Töö kasvumapiga Paide Sookure Lasteaias

Almann, S. 2003. Laps ja tunded: emotsionaalsest kasvatusest lasteaias. Tallinn: Ilo. (Tea ja toimeta 22)

 • Mis on emotsioon
 • Emotsionaalse kasvatamise eesmärgid ja saavutamise teed lasteaias
 • Kuidas alustada emotsioonide õppimist lasteaias
 • Emotsionaalse õppimise arendamisest
 • Kuidas toetada last oma tundeid mõistma

Reinap, L., Luuri, J. 2002. Lapse kasvumapp.I. Tallinn: Ilo. (Tea ja toimeta 21)

 • Lapse kasvamine iseendaks
 • Kasvumapp

Kons, A. 2002. Koolivalmidus: nõuandeid õpetajalt õpetajale. Tallinn: Ilo. (Tea ja toimeta 20)
Viher, I. Koolivalmidus ja kohanemine koolis

 • Põdra, M. Koolivalmidus lapsevanemate arvamuses
 • Virkunen, I. Erinevaid arvamusi koolivalmiduse kohta
 • Kikas, A. Laste koolivalmiduse kujundamine M. Montessori metoodikat kasutades

Mänd, M. 2002. Teel kvaliteetlasteaia poole II: õpetajalt-uurijalt abiks kolleegile. Tallinn: Ilo (Tea ja toimeta 19 )

 • Liiv, M. Ühiskond lapse mängu mõjutajana
 • Aavik, A. Liikumismäng lasteaia igapäevaelus
 • Kopso, E. Ujumine lasteaias
 • Visnap, K. Laste positiivse kehalise minapildi kujunemine

Mänd, M. 2001. Teel kvaliteetlasteaia poole I: õpetajalt-uurijalt abiks kolleegile. Tallinn: Ilo. (Tea ja toimeta 18)

 • Rea, H. Lasteaia-aastad
 • Eharand, E. Emotsionaalne intelligentsus
 • Kalimulina, E. Lapse oma aabits
 • Oona, A. Muinasjuttudel baseeruv õppetsükkel

Kons, A.2001. Hindamistöö lasteaias: lasteaia uuenemine hindamistöö läbi. Tallinn: Ilo. (Tea ja toimeta 17)
Pokki, S., Ekola,K .Tõlkinud ja kohandanud Luuri, J.

 • Hindamine ja kvaliteet
 • Hindamissüsteem asutuse e.lasteaia tasandil
 • Mida tähendab TAK –süsteem
 • TAK- hindamissüsteemiga seotud mõisted
 • Hea lasteaia tunnusjooned
 • Lasteaias läbiviidavad enesehindamised lastele
 • TAK-süsteemi tulevik

Kons,A.2001.Õppekavatöö lasteaias: metoodiline abimaterjal lasteaiaõpetajale ja juhatajale. Tallinn: Ilo. (Tea ja toimeta 16 )
Almann,S., Luuri, J., Mänd, M., Reinap, L.

 • Õppeprotsessi kaasaegseid käsitlusi
 • Põhilisi mõisteid õppekavatöös
 • Õppekavatöö

Almann, S. 2000. Kodu ja lasteasutuse koostöö: planeerimine,läbiviimine ja hindamine. Tallinn: Ilo. (Tea ja toimeta 15)


Laasik, T. 1999. Liikluskasvatusest lasteaias. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. (Tea ja toimeta 14)


Tuul, M. 1999. Puudega lapsed tavalasteaia sobitusrühmas: kogemustöö Lasteaed Piilupesa näitel. Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. (Tea ja toimeta 13 )


Sinijärv, T., Puhk, M. 1999. Keila SOS Hermann Gmeineri Lasteaia õppekava. Tallinn: Tallinna Pedagoogiline Seminar. (Tea ja toimeta 12)


Materjale keskkonnakasvatusest. 1997. Tallinn: Tallinna Pedagoogiline Seminar. (Tea ja toimeta 11)


Materjale tervisekasvatusest lasteaias. 1997. Tallinn: Tallinna Pedagoogiline Seminar. (Tea ja toimeta 10)


Lasteaed pere toetajana: konverentsi materjale. 1996. Tallinn: Haridusministeerium. (Tea ja toimeta 9)


Rekkaro, A. 1996. Turvalaule lastele. Omavahel. Tallinn: Haridusministeerium. (Tea ja toimeta 8)


Kogemusnõuandeid Tartu Midrimaa lasteaaia pedagoogidelt. 1996.. Tallinn: MK kirjastus. (Tea ja toimeta 7)


Kogemusnõuandeid kasvatajalt kasvatajale. 1996. Tallinn: Haridustöötajate koolituskeskus. (Tea ja toimeta 6)


Kogemusnõuandeid kasvatajalt kasvatajale II. 1994. Artiklite autorid: Ellen Turnau, Eha Haas, Eve Aus. Tallinn: Haridustöötajate koolituskeskus. (Tea ja toimeta 5)


Kogemusnõuandeid kasvatajalt kasvatajale I. 1994. Artiklite autorid: Ene Kulasalu, Evi Leśtśenko, Margit Sepp. Tallinn: Haridustöötajate koolituskeskus. (Tea ja toimeta 4)


Rekkaro, A. 1992. Turvalaule lastele. Situatsioonimänge lastele. Tallinn: Tallinna Pedagoogikakool. (Tea ja toimeta 3)

Lasteaiakasvatuse uuendamise tegevuskava. 1990. Artiklite autorid: Viivi Neare, Pille Elmre, Tiiu Peterson. Tallinn: Tallinna Pedagoogikakool. (2)


Tea & Toimeta infoleht. 1990. Tallinn: Tallinna Pedagoogikakool. (1)